Nyilatkozat

Az EFT Szerszámok Kft. megalakulása óta elkötelezett a jogszerű, etikus és felelős üzleti magatartás iránt. Ezen közös értékek és szabályok követését és betartását valamennyi munkatársunktól elvárjuk, ebben az EFT Szerszámok Kft. vezetősége és tulajdonosai példát mutatva igyekeznek eljárni a mindennapi ténykedésük során.

 

A rendszer célja

Az 2019/1937/EU irányelv szerint bevezetett visszaélés bejelentési rendszer lehetőséget biztosít, hogy a jogi szabályozásnak, értékeinknek és belső szabályzatainknak nem megfelelő üzleti vagy munkahelyi magatartás tudomásunkra jusson, a megfelelő eljárás révén pedig kijavításra kerüljön.

 

Bejelentés megtétele

Visszaélés bejelentésére az EFT Szerszámok Kft. két megoldást kínál:

A vállalkozáshoz más úton vagy más e-mail-címre történő eljuttatott bejelentések szintén kivizsgálásra kerülnek, de a fentebb felsorolt csatornákon keresztül küldött bejelentéseknél biztosítható, hogy a bejelentésben foglaltak csak a bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek láthassák

A bejelentéssel kapcsolatos eljárásra jogosultak

A visszaélés bejelentési rendszerbe az EFT Szerszámok Kft. munkavállalói, valamint a Társasággal szerződéses viszonyban álló, vagy olyan külső személyek tehetnek bejelentést, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik.

 

A bejelentők védelme

A bejelentési rendszer fenntartható működésének feltételeként a bejelentők védelme kiemelten fontos, ezért biztosítjuk, hogy a bejelentőt semmiféle retorzió, hátrányos megkülönböztetés vagy másfajta tisztességtelen bánásmód nem érheti. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.

 

A bejelentésekkel kapcsolatos eljárás

  • A bejelentések kivizsgálásra az EFT Szerszámok Kft. megfelelő személyeket jelölt ki
  • A bejelentés kivizsgálására kijelölt személyek biztosítják a visszaigazolást a bejelentő személy számára a bejelentés kézhezvételétől számított hét napon belül, továbbá elvégzik az azzal kapcsolatos vizsgálatokat. A vizsgálatot a legrövidebb időn belül, a bejelentést követő 30 napon belül kell lefolytatni.
  • Az EFT Szerszámok Kft. biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját – akár jogi képviselője útján is – bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását.
  • A bejelentést kivizsgáló a vizsgálatot követően jelentést készít, amelyben összefoglalja megállapításait, valamint, ha a bejelentésben foglaltakat megalapozottnak ítéli, intézkedési tervet határoz meg annak érdekében, hogy a jövőben az értékek és szabályok hasonló megsértését vagy visszaélést el lehessen kerülni, továbbá szükség esetén a Munka Törvénykönyve vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével javaslatot fogalmaz meg a szankcionálásra a szabályok megsértőivel, vagy a visszaélést elkövető alkalmazottakkal szemben. A jelentésben a bejelentő személyét nem szabad felfedni.
  • A kivizsgáló személy a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja a bejelentőt (amennyiben a bejelentés nem anonim).

Tájékoztatási kötelezettségek, adatvédelem, egyéb rendelkezések

  • A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. A bejelentőt tájékoztatni kell a rosszhiszemű bejelentés következményeiről, a bejelentés kivizsgálására irányadó eljárási szabályokról és személyazonosságának bizalmas kezeléséről.
  • A bejelentő személyes adatait és a bejelentés tartalmát az EFT Szerszámok Kft. bizalmasan kezeli. A bejelentés tartalmát a bejelentésben érintett személy(ek) kivételével nem osztja meg más szervezeti egységgel vagy más, a kivizsgálásban nem érintett munkatársakkal, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
  • A bejelentés nyomán indult eljárásban a tisztességes eljárás követelményének kell érvényesülnie. Ennek során a bejelentésben érintett személyeket, pozíciójuktól függetlenül azonos bánásmódban kell részesíteni.
  • Amennyiben a vizsgálat során a bejelentést kivizsgáló büntetőeljárás kezdeményezésének indokoltságát észleli, feljelentést tehet az illetékes hatóságnál.
  • Amennyiben a bejelentésben foglaltak alapján hatósági eljárásnak van helye, a bejelentést kivizsgáló értesítheti a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot.